+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skTÝŽDEŇ BOJA PROTI DROGÁM

Dňa 23.11.2015 v našom  ŠI bola odvysielaná rozhlasová relácia „ Škodlivosť fajčenia“ v rámci Týždňa boja proti drogám. V relácii boli žiaci informovaní o rizikách spojených s fajčením či už pre aktívnych fajčiarov, ale aj pre pasívnych, ktorí sa pohybujú v takomto prostredí. Fakty boli predostreté na základe serióznych výskumov v oblasti medicíny a zdravotníctva. Žiakom boli podané informácie o škodlivosti fajčenia pre ľudský organizmus a zároveň boli motivovaní k zdravému životnému štýlu.

Dňa 26.11.2015 sa v našom ŠI uskutočnila preventívno - informačná akcia v rámci prevencie a eliminácie sociálnopatologických javov s názvom “Deň bez cigarety – Vymeň cigaretu za jablko“. Ako už samotný názov naznačuje, cieľom tejto akcie bolo preventívne pôsobenie na žiakov – fajčiarov tým, že koordinátori prevencie spolu s referentmi prevencie ŠI a žiakmi, ponúkali študentom symbolicky jablko na výmenu za cigaretu. Cieľom akcie bolo povzbudiť študentov – fajčiarov, k osobnej účasti na tejto akcii a k zamysleniu sa nad škodlivosťou fajčenia pre ich zdravie. Zo strany koordinátorov boli vyzvaní k prehodnoteniu tohto sociálnopatologického javu v ich živote a povzbudení k zanechaniu tohto zlozvyku alebo aspoň k jeho postupnému obmädzovaniu. Akcia splnila svoj preventívno-informačný cieľ. Bolo rozdaných 50 jabĺčok a zúčastnilo sa v nej či už aktívne alebo pasívne väčšina žiakov – fajčiarov, bývajúcich v našom ŠI.

Koordinátor akcie : Mgr. Pavol Imrich

 

STOP DROGÁM VLASTNOU RUKOU

Tejto akcie sa dňa 24. novembra 2015 zúčastnili žiaci zo 6 výchovných skupín. Cieľom bolo zhotoviť plagáty, resp. nakresliť výkresy vlastnou rukou pri príležitosti  „Týždňa boja proti drogám“.  Žiaci nakreslili výkresy formátu A3, A2 vlastnou rukou, resp. použili počítačové techniky. Svojou tvorbou vyjadrili  osobný  pohľad  na alkohol, na drogy, na fajčenie a ich negatívny vplyv na náš organizmus. Tieto práce boli vystavené vo vestibule ŠI pri príležitosti „ Týždňa  boja proti drogám“. Do akcie sa zapojili hlavne žiaci umeleckých škôl a smerov. Ich práce zaujali ostatných žiakov a akcia mala veľký úspech

                                                                                                                             Akciu pripravila Ing. Jarmila Krbaťová

Týždeň boja proti drogám

Click on a thumbnail to view a larger image. Click on the close button to close it.

 

Vyhodnotenie Týždňa boja proti drogám v ŠI

23.11.2015 - 26.11.2015

Školský internát   aj v tomto školskom roku  vyhlásil týždeň preventívnych aktivít  pod názvom „Týždeň boja proti drogám v ŠI“.

Týždeň aktivít začal rozhlasovou reláciou, v ktorej členovia rozhlasového krúžku informovali žiakov ŠI o všetkých aktivitách, ktoré sa v „Týždni boja proti drogám“  budú v ŠI realizovať. Zároveň bola  odvysielaná rozhlasová relácia „ Škodlivosť fajčenia“.  Žiakom boli podané  informácie o škodlivosti fajčenia pre ľudský organizmus a boli motivovaní                   k zdravému životnému štýlu života.

 Vo večerných hodinách sa žiaci zúčastnili diskusného fóra „Týka sa to aj mňa?“, kde  diskutovali so psychologičkou o škodlivosti jednotlivých drog na mladý organizmus, o príčinách zneužívania legálnych i nelegálnych drog, o svojich názoroch a skúsenostiach  i  o možnostiach pomoci rovesníkom, ktorí sa už do problému s drogami dostali.

Novou aktivitou kampane bola akcia „ Stop drogám vlastnou rukou“ Cieľom bolo zhotoviť plagáty, resp. nakresliť výkresy vlastnou rukou pri príležitosti  „Týždňa boja proti drogám“.  Žiaci kreslili výkresy formátu A3, A2 vlastnou rukou, resp. použili počítačové techniky. Svojou tvorbou vyjadrili  osobný  pohľad  na alkohol, na drogy, na fajčenie a ich negatívny vplyv na náš organizmus.

            Hlavnou aktivitou kampane   bola   akcia „Vymeň cigaretu za jablko“,  kde aktivisti  z radov žiakov vyzývali svojich spolubývajúcich   - fajčiarov, aby sa vzdali svojej  závislosti. Cieľom bolo upozorniť fajčiarov na možné dôsledky ich zlozvyku a konzumáciou jablka podporiť u fajčiarov orientáciu na zdravý životný štýl.

          Ďalšou  aktivitou kampane  bola  obľúbená muzikoterapia – „Počúvaj svoje telo“ kde sa stretli žiaci z rôznych výchovných skupín,  aby si oddýchli pri relaxačnom cvičení a naučili sa  odbúrať každodenný stres pomocou relaxácie.                                                 

           Do "Týždňa boja proti drogám" bola tematicky začlenená aj akcia v rámci 7. ročníka celoslovenskej kampane „ Červené stužky“  - s rozsiahlou prezentáciu mapujúcou fakty o ochorení HIV, štatistike výskytu na Slovensku i v okolitých krajinách s cieľom zlepšiť vedomosti o HIV/AIDS, no predovšetkým o prevencii pred vírusom HIV. Výklad bol  doplnený filmovými  spotmi Anjela, skutočným príbehom narkomana Petra, čítanými príbehmi a klipom Philadelfia.