+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skSvetový deň duševného zdravia - 10. október

Alois a Vilém Mrštíkovci: MARIŠA

Svetovýdeňduševnéhozdravia10.október, ktorý bolvyhlásenýSvetovoufederáciouduševnéhozdravia (WFMH)sipripomínameodroku1991. Tohtoročná téma dňa znie: Duševnézdraviea seniori“ – „Mental health and older adults“

Uvedenáiniciatívavzniklaz dôvoducelospoločenskejzávažnostiproblému. Ako uvádza WFMH, v súčasnosti trpí depresiou približne 10 % populácie vo svete a v období hospodárskej krízy sa jej výskyt výrazne zvyšuje. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie, depresia postihuje ľudí rôznych vekových kategórií, spoločenských skupín a významne prispieva ku globálnej chorobnosti.

Zvýšenú pozornosť si vyžaduje aj samovražda. Ani v detskom veku nie je výnimočná, i keď mnohokrát ide len o demonštratívne (nedokonané) suicidálne pokusy. Rozhodnutie vziať si život je zložitý problém, ktorý nemá len jednu príčinu. Je výsledkom komplexného vzájomného vplyvu biologických, genetických, psychologických, spoločenských a environmentálnych determinantov...

Vyvrcholením rôznych aktivít poriadaných v ŠI na podporu duševného zdravia bola návšteva divadelného predstavenia v historickej budove ŠD. Realistická dráma bratov Mrštíkovcov z 19. storočia má čo povedať aj súčasnému divákovi.

Silná dramatická situácia, kvalitný text a prenikavo vykreslené charaktery robia hru neustále atraktívnou. Dojímavý príbeh mladej ženy, ktorá je pod spoločenským tlakom donútená vstúpiť do nerovného zväzku so starším mužom. Vzťah bez lásky nevyhnutne speje k svojmu tragickému vyústeniu...

Predstavenia sa zúčastnilo spolu 18 žiakov z VS 3,4,5,13,14 a15 v doprovode Mgr. Hockickovej a Mgr.Samborovej

Svetový deň duševného zdravia

Click on a thumbnail to view a larger image. Click on the close button to close it.