+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skJedáleň pri ŠI na Medickej ul. č. 2 v Košiciach, zabezpečuje žiakom ubytovaným v ŠI celodennú stravu, ktorá je pripravovaná vo vlastnej jedálni. Stravu je možné vyberať z dvoch druhov pripravovaných jedál na raňajky, na obed a na večeru. V pondelok, v prípade, že si žiak nevyberie raňajky počas výdaja stravy /príchod po víkende hneď do školy/ dostáva náhradné raňajky pri večeri. Výber a výdaj stravy je zabezpečený bezkontaktným identifikačným čipom, ktorý si stravník zakúpi na začiatku školského roka v hodnote 2,50 €.

Identifikačný čip je zakúpený na celý pobyt v ŠI /4 roky/. V prípade straty, alebo znehodnotenia čipu je potrebné zakúpiť si čip nový, na ktorý budú prenesené všetky zaznamenané pohyby.

Žiak môže byť odhlásený zo stravy len v prípade choroby, alebo odchodu zo ŠI. Suma za odhlásenú stravu sa odpočítava v najbližšom platobnom období /napr. odhláška zo stravy v januári sa odpočíta v platbe na marec/.

Download (na stiahnutie):

 Diétne stravovanie:

V zmysle  zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní / školský zákon/ § 140 ods. 5 je možné poskytovať vo vybraných školských jedálňach diétne stravovanie pre deti, žiakov a študentov.

Školské stravovacie zariadenie, ktoré  zabezpečuje diétne stravovanie je Gymnázium, Šrobárova 1, 042 23 Košice. V rámci diétneho stravovania sa pripravujú tri druhy diét:

  1. diéta šetriaca
  2. diéta diabetická
  3. diéta bezgluténová – bezlepková

V prípade záujmu o diétne stravovanie pre študenta, informujte sa u vedúcej  jedálne na t.č.055/622 19 51

 

Cenník podávanej stravy

S účinnosťou od 1. 9. 2012 v zmysle rozhodnutia riaditeľky ŠI v súlade s VZN KSK č. 15/2012, ktorým sa mení a dopľňa Všeobecne záväzné nariadenie Košického samosprávneho kraja č. 5/2008 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v znení neskorších predpisov je výška finančného limitu na nákup potravín hradeného zákonným zástupcom žiaka a výška príspevku zákonného zástupcu žiaka na režijné náklady nasledovná:

 

  Finančný limit na potraviny Režijné náklady Stravná jednotka
Raňajky 0,68 € 0,10 € 0,78 €
Obed 1,12 € 0,17 € 1,29 €
Večera 0,89 € 0,13 € 1,02 €
  2,69 € 0,40 € 3,09 €

Stravu je potrebné uhradiť najneskôr do 20. dňa predchádzajúceho mesiaca na číslo účtu: 7000212929/8180 alebo poštovou poukážkou.

Výdaj stravy v ŠI:

  • pondelok – štvrtok

raňajky: 6.00 hod –  7.40 hod

obed: 12.30 hod – 15.30 hod

večera: 17.30 hod – 19.00 hod

  • piatok

raňajky: 6.00 hod  - 7.40 hod

obed: 12.00 hod - 15.00 hod


Naša jedáleň

Jedáleň

Click on a thumbnail to view a larger image. Click on the close button to close it.