+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skSpoločne NIE drogám“

Projekt Spoločne NIE drogám bol v rámci verejnej  výzvy Úradu vlády SR na podporu programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej protidrogovej  stratégie v  roku 2010 prioritne orientovaný do oblasti 2. -  zníženie dopytu po drogách, mal  ambíciu podporovať aktivity  zamerané na  predchádzanie užívania drog a rizík, ktoré sa s tým spájajú,  realizovať  osvedčené programy  zamerané na dlhodobú a systematickú prácu so stredoškolákmi.

Školský internát v rámci svojho výchovného pôsobenia na stredoškolákov  aktivitami projektu posilnil a zefektívnil  systém  preventívneho  pôsobenia a špecifickým programom  prispel k eliminácii rozšíreného fajčenia u  stredoškolskej mládeže.

 

Cieľ projektu:

Projekt bol zameraný na oblasť selektívnej  prevencie závislostí  v prostredí školského internátu a bol adresovaný stredoškolskej mládeži a jej vychovávateľom.

Hlavné ciele projektu  -   predchádzanie  a eliminovanie rizikového správania stredoškolákov vo vzťahu k legálnym a nelegálnym drogám, zvyšovanie  ich zodpovednosti za  zdravie  a zdravý spôsob života boli naplnené realizáciou workshopov v rámci „Týždňa boja proti drogám v ŠI“ a vydaním mimoriadneho čísla časopisu

Čiastkové ciele:

  • zmena postojov stredoškolákov vo vzťahu k fajčeniu, alkoholu a nelegálnym drogám
  • znižovanie počtu fajčiarov medzi mladými ľuďmi - stredoškolákmi  sme sa snažili dosiahnuť prostredníctvom skupinového programu, ktorý bol zameraný na elimináciu fajčenia v ŠI

Cieľová skupina:

stredoškoláci a ich vychovávatelia : žiaci – stredoškoláci, ktorí sú ubytovaní v školskom internáte a počas  týždňa je pre nich zabezpečovaná výchovná  činnosť, ktorá  bola aktivitami výrazne posilnená o oblasť prevencie závislostí  -  celkovo bolo do projektu priamo zapojených  235 žiakov ŠI, pasívne zapojení všetci žiaci ŠI.

Zoznam činností v rámci projektu a časový harmonogram:

1. Workshopy v rámci Európskeho týždňa boja proti   drogám v ŠI, realizované v termíne 13. – 17.12.2010 – 5 workshopov   na témy:

  • Cigarety – sme, či nie sme závislí? – lektor: Helena Semanová, Úrad regionálneho zdravotníctva Košice – 13.12.2010
  • Podporné preparáty a naše zdravie – lektor:  MUDr.Sabo – primár telovýchovného lekárstva – 14.12.2010
  • Nebezpečný alkohol -  lektort: Mgr.Lenka Lipanová, CPLDZ Košice – 14.12.2010
  • Marihuana – mýty a fakty - lektor: Mgr.Martina Gibalová  SCPPPaP Košice – 16.12.2010
  • Látkové a nelátkové závislosti –  lektor: MUDr.Petra Földesová, CPLDZ Košice

2. Skupinový program zameraný na prevenciu a elimináciu fajčenia u žiakov -  lektorka: Mgr.Martina Gibalová, SCPPPaP Košice

3. Vydanie mimoriadneho čísla internátneho časopisu (Spoločne NIE - časopis.pdf), ktoré je venované problematike prevencie závislostí  a bolo vydané pod názvom projektu „ Spoločne NIE drogám“ – zostavili koordinátori prevencie ŠI:  Bc.Samborová, Mgr.Imrich