+421 055 643 56 88
simedke@simedke.sk„Zodpovednosť začína u mňa I.a II."

 

Projekty „Zodpovednost začína u mňa I.aII.“ boli schválené a podporené Protidrogovým fondom a realizované v rokoch 2007 a 2008. Boli určené študentom a výchovným pracovníkom  školského internátu. Kládli si za cieľ zvyšovať ich zodpovednosť za prevenciu závislostí, eliminovať sociálne neakceptovatelné formy správania s dôrazom na prevenciu  fajčenia   a  tiež získavanie odborných spôsobilostí pre preventívnu prácu.

 

Hlavným cieľom projektov bola príprava a  zapojenie peer aktivistov do systému preventivného pôsobenia školského internátu.

 

Projekty boli  realizované  v dvoch programoch:

Program  A - bol určený študentom a bol realizovaný  vo forme  sociálno – psychologického výcviku vo Vysokých Tatrách. Výcviku sa zúčastnilo 20 študentov v roku 2007 a 20študentov v roku 2008. V rámci programu oboch výcvikov  boli študenti pripravovaní na realizáciu rovesníckej prevencie, na hľadanie optimálnych foriem preventívneho pôsobenia medzi rovesníkmi, na poskytovanie laického poradenstva a podpory rovesníkov    v krízových situáciách.

Program školiaco – výcvikových  stretnutí bol zameraný  aj  na  rozvoj osobnosti,  posilnenie kompetencií, upevnenie a posilnenie nových vzorcov správania sa a  autoregulačných mechanizmov, podporu rovesníkmi, ktorí predstavujú pozitívny model správania, orientáciu na efektívne formy trávenia voľného času, zdravú výživu a pod.

Z metód skupinovej práce boli uprednostnené zážitkové metódy a metódy aktívneho sociálneho učenia, skupinové diskusie, relaxačné metódy. Program bol  štrukturovaný čiastočne, čiastočne sa  vždy odvíjal od diania v skupine.

Program – B bol určený vychovávateľom  a bol realizovaný vo forme školiacich aktivít s odborníkmi. Vychádzal z myšlienky vzdelávať vychovávateľov, aby dokázali v deťoch rozvinúť a posilniť schopnost prijímať slobodné a zodpovedné rozhodnutia a realizovať vo výchovnej práci efektiívne formy prevencie.