+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skRada vlády SR pre prevenciu kriminality

» Školský internát v prevencii kriminality«

 

Na základe  projektu schváleného Radou vlády pre prevenciu kriminality  v rámci výzvy na predkladanie projektov v oblasti prevencie kriminality pre rok 2009 náš internát získal finančnú podporu na projekt

» Školský internát v prevencii kriminality«

Je to   celointernátny  projekt prevencie, ktorý má ambíciu prispieť    k zvyšovaniu právneho vedomia žiakov, ale aj vychovávateľov tak, aby  dokázali vo výchovnej činnosti realizovať efektívne formy výchovného pôsobenia.

Cieľom projektu je  viesť mladých ľudí k zodpovednému spôsobu života, k zodpovednosti za seba a voči iným, k rešpektovaniu práva a morálky, k tolerancii  a neporušovaniu práv iných ľudí, k posilňovaniu sebakontrolných mechanizmov a predvídaniu  dôsledkov vlastného správania.

Prostredníctvom preventívnych a výcvikových  skupinových aktivít  budú žiaci pripravovaní na realizáciu rovesníckej prevencie kriminality a stretnutiami s odborníkmi  budú vedení k takému správaniu, aby minimalizovali riziko toho, že sa sami stanú obeťou, alebo páchateľom trestného činu.

Prvá akcia   projektu  - výcvik v peer programe bola realizovaná  v dňoch

21.- 23.  júna  v rekreačnom zariadení Crocus v Kežmarských Žľaboch.

Program výcviku bol realizovaný v zmysle Minimálnych štandárd pre realizáciu rovesníckych programov schválených Ministerstvom školstva a prebiehal interaktívnou formou.

Témy výcviku boli  zamerané na problematiku

  • rizikového správania mládeže
  • šikanovania a iných foriem násilia v škole a rodine
  • zodpovednosti za svoje správanie
  • komunikáciu a riešenie problémov
  • krízovú intervenciu
  • príčiny a  možnosti prevencie  kriminality detí a mládeže

 

Druhú akciu projektu kurz sebaobrany pre dievčatá viedol skúsený odborník na sebaobranu z Krajského riaditeľstva Policajného zboru, ktorý dievčatá pripravoval na všetky nebezpečné situácie, ktoré ich môžu postretnúť. V diskusii i praktických cvičeniach sa mali možnosť oboznámiť s tým, ako sa ochrániť pred útočníkom, ako použiť jednoduché úkony na zneškodnenie útočníka, na ktoré aspekty sa sústrediť, čo urobiť a čo neurobiť v hraničných a život ohrozujúcich situáciách,  ako postupovať pri spolupráci s políciou a pod.

Kurz sebaobrany určite  prispel nielen  k väčšej informovanosti dievčat, ale aj    k tomu, že v prípade nebezpečenstva budú predvídavejšie a skúsenejšie vo vlastnom reagovaní i v pomoci iným.