+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skProjekt „Spoločne ďalej v Európe“

15. októbra 2008 bola zverejnená   výzva na predkladanie projektov  v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika

V rámci opatrenia 1.7.1 – aktivity „Ľudia ľuďom“ sme spolu s cezhraničným partnerom  Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégium 3527 Miskolc Bajcsy-Zsilinszky E. u. 33 podali spoločný projekt, ktorý bol schválený a s jeho implementáciou sme začali 15.septembra 2009.

Ambíciou projektu bolo posilňovať  bezpečné a srdečné partnerské vzťahy medzi našimi inštitúciami, ktoré vznikli v predchádzajúcom projekte a niečo z nich preniesť do kvality vzťahov medzi našimi národmi.

Ciele projektu:

Hlavný cieľ: Prostredníctvom inovatívnych a trvaloudržateľných podujatí rozvíjaťvzdelanostnú európsku spoluprácu,  európske hodnoty, myslenie, cítenie, zodpovednosť za seba,  životné prostredie a spoločnosť, výchovu k tolerancii iných národov a minoritných skupín ako základu pre posilnenie  pozitívneho prostredia pre dlhodobú spoluprácu a  spolunažívanie v mieri ako najvyššiu hodnota Európskej únie.

Špecifické ciele:

1. Prostredníctvom programov výmeny spoznávať, chrániť a rozvíjať   tradície  a životné prostredie  oboch krajín

2. Prostredníctvom   informačných  a výchovných akcií zlepšiť  toleranciu a medzikulturálnu komunikáciu, zvýšiť euroobčiansku  zodpovednosť

3. Prostredníctvom športových podujatí a  zážitkových aktivít viesť študentov k zodpovednosti za vlastné  zdravie a posilňovať zdravý spôsob života.

Na splnenie týchto cieľov je v projekte naplánovaných 15 aktivít.

http://www.miskos.fw.hu/