+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skSpoločne sa učme Európu

ITMS 14410300031

Projekt spolufinancovaný Európskou úniou

 

Projekt bol realizovaný v rokoch 2006 – 2007 spolu s madarským partnerom  Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégium v Miškolci a  získali sme ho  v rámci výzvy na prihraničnú spoluprácu.

Globálnym  cieľom projektu bolo zlepšiť a rozvíjať vzdelanostnú európsku spoluprácu prostredníctvom programov výmeny, poskytnúť príležitosť študentom stredných škôl vytvoriť  vzájomé vzťahy na  programovom území na organizované i  neformálne stretávanie sa a vzájomné učenie.

Špecifické ciele projektu

1. Postredníctvom programov výmeny mládeže  spoznávať regionálne podmienky a osobitostí života susednej krajiny, podmienok života mládeže,  vytváranie cezhraničných partnerstiev

2. Zlepšiť informovanosť študentov o historickom a kultúrom  dedičstve oboch krajín, zvykoch, tradíciách, podporovať spoločné  kultúrne,  športové a rekreačné aktivity

3. Zvýšiť informovanosť študentov o  možnostach štúdia na stredných a vysokých školách v oboch regiónoch, pracovných podmienkach, trhu práce, prispieť k zdokonaľovaniu jazykových a komunikačných zručností

Hlavné aktivity projektu:

  • Prieskum postojov a informovanosti študentov o EU a susednej krajine
  • Spoločné letné   výmenné tábory  medzi študentami nášho DM a a Petofi Sándor KozépiskolaiFiúkollégium v Miskolci
A/ letný 5 dňový výmenný tábor   pre  študentov z Miškolca  v Košiciach, zameraný na poznávanie kultúrneho a historického dedičstva, zvykov a tradícií,  prírodných krás, spoločenského života Východoslovenského regiónu, života a problematiky mládeže, rozvoj turizmu, šport, efektívne trávenie voľného času
B/ letný 5 dňový výmenný tábor    pre študentov z Košíc v Miškolci, zameraný na poznávanie kultúrneho a historickéh dedičstva, zvykov a tradícií,  prírodných krás, spoločenského života Borsod-Abaúj-Zemplén  župy, života a problematiky mládeže, rozvoj turizmu, šport, efektívne trávenie voľného času
  • Vytvorenie a činnosť INFOMOSTU medzi našim DM a Petöfi Sándor Középiskolai Fiúkollégium v Miskovci, ktorého  cieľom  bola počas celej doby trvania projektu / aj po jeho skončení/ vzájomná internetová komunikácia medzi študentmi, výmena informácií o živote komunít, mesta, regiónu, o realizovaných aktivitách projektu, učenie sa o Európskej únií
  • Súťaže v informatike medzi študentmi oboch partnerských zariadení, s cieľom rozvíjať schopnosti a zručnosti v programovaní, tvorbe www stránok, vytvorenie prezentačných materiálov o partnerských organizáciách a regióne  :
A/ Súťaž v informatike v Miškolci – september 2006
B/ Súťaže v informatike v Košiciach -  október 2007
  • Športové súťaže medzi študentami oboch partnerských zariadení
A/ Futbalový turnaj v Miškolci
B/ Stolnotenisový turnaj v Košiciach
  • Kultúrne výstavky MIŠkolc – KOšice, ktorých cieľom bolo  zvýšiť informovnosť študentov, zamestnancov a širšej verejnosti o živote partnerskej organizácie a regiónu
  • Workshopy v Miškolci a v Košiciach

Cieľom workshopov bolo upevňovanie a posilńovanie partnerstva,  informácie o možnostiach stredoškolského i vysokoškolského štúdia v susednom regióne,   o potrebách   a možnostiach trhu práce v oboch regiónoch, výmena skúseností z výchovno-vzdelávacej práce vychovávateľov, nadviazanie spolupráce so zamestnávateľmi a školami, výmena  a tvorba spoločných pracovných a informačných materiálov. Z oboch workshopov vznikol  spoločný, informačno –metodický  materiál, ktorý slúži pre výchovnú prácu v oboch inštitúciách.

Partnerstvo, ktoré vzniklo v projekte, pokračovalo aj v ďalších rokoch  rokoch. Obe partnerské inštitúcie sa pozývali a navštevovali pri významných aktivitách  v rámci inštitúcie, alebo mesta. Priateľstvá pretrvali aj medzi študentami, ktorí sa stretávali nielen virtu

http://www.petofi-koll.sulinet.hu/