+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skSPRÁVA  Z  CELOINTERNÁTNEJ  AKCIE  ŽIAKOV  ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU

 

Názov:       „Prírodné krásy a kultúrne pamiatky Slovenska“

Dátum:      12.03.2013

Miesto:      Jedáleň ŠI

Forma:       Kvíz

                    Akcia bola v dostatočnom časovom predstihu spropagovaná príslušným propagačným materiálom ako na nástenkách tak cestou vychovávateľov výchovných skupín.

                   Cieľom podujatia bolo vytvárať pozitívny vzťah k prírodným krásam a kultúrnym pamiatkam rodnej vlasti a súčasne upevňovať známe informácie resp. získať nové.

                   Kvízu sa zúčastnili žiaci z 20  výchovných  skupín. Súťažilo sa v 3-oj členných družstvách s celkovým počtom 52 súťažiacich.  Kvíz pozostával  z  20 otázok s troma možnosťami odpovedí.

                   Po skúsenostiach z predchádzajúcich rokov sme zase využili informačno-komunikatívnu techniku, rozšírenú už aj o obrazový materiál správnej odpovede. Žiaci postupne boli informovaní o jednotlivých otázkach aj s  príslušným obrázkom a s troma možnosťami odpovedí, z ktorých následne jednu vyznačili do pripraveného tlačiva. Zobrazenie správnej odpovede značne prispelo k správnemu rozhodnutiu pri výbere správnej odpovede. Po  odovzdaní tlačiva  a jeho vyhodnotení žiaci boli informovaní o konečnom poradí postupne  od prvého po posledné miesto.

                   Počas vyhodnocovania kvízu prítomní súťažiaci vzhliadli najnovší film o  Východnom Slovensku úzko zameraný práve na prírodné krásy a kultúrne pamiatky, ktorý taktiež v nemalej miere prispel k obohateniu predstavivosti a vedomostí k pertraktovanej téme kvízu.

                   Víťazom kvízu s počtom bodov 17 sa stali žiačky z vých. sk.č.3 v zložení  Andrea Danihelová 4.r. Bilingválne španielske gymn.  a Mária Halčinová 1.r. Stav. a geoded.  str.škola.

                   Kvíz splnil svoj cieľ, kde aj  napriek napätej súťaživej atmosfére vládla príjemná atmosféra .Všetci účastníci vďaka finančnému príspevku z rodičovského združenia obdržali sladkú odmenu a víťazi od sponzorov  kvízu: „RABAKA“ reklamné panely a šéfredaktora časopisu „Cestovateľ“ hodnotné ceny resp. propagačný materiál.

Vyhotovil:  M.Kováč

Dňa: 12.03.2014

 

Prírodné krásy a pamiatky

Click on a thumbnail to view a larger image. Click on the close button to close it.