+421 055 643 56 88
simedke@simedke.sk„Prírodné krásy a kultúrne pamiatky Slovenska“

/ Kvíz /

Akcia bola v dostatočnom časovom predstihu spropagovaná príslušným propagačným materiálom ako na nástenkách tak cestou vychovávateľov výchovných skupín.

Cieľom podujatia bolo vytvárať pozitívny vzťah k prírodným krásam a kultúrnym pamiatkam rodnej vlasti a súčasne upevňovať známe informácie resp. získať nové.

Kvízu, ktorý sa konal dňa 23. marca 2011, sa zúčastnili žiaci z 21  výchovných  skupín. Súťažilo sa v 2-oj  členných družstvách s celkovým počtom 40 súťažiacich. Kvíz pozostával  z  20 otázok s troma možnosťami odpovedí.

Po prvý raz sme využili informačno-komunikatívnu techniku, ktorá sa podľa predpokladu osvedčila. Žiaci postupne boli informovaní o jednotlivých otázkach aj s troma možnosťami odpovedí, z ktorých následne jednu vyznačili do pripraveného tlačiva. Po jeho odovzdaní a vyhodnotení si postupne mohli prečítať správne odpovede s následným  zverejnením poradia od posledného po prvé miesto.

Víťazom kvízu s počtom bodov 16 sa stala VS č.8 v zložení

Martina ŠotováLucia Kotlárová obe 3.r. ŠUV.

Kvíz splnil svoj cieľ, kde aj  napriek napätej súťaživej atmosfére vládla príjemná pohoda .Všetci účastníci vďaka finančnému príspevku z rodičovského združenia obdržali sladkú odmenu a víťazi od sponzorov  kvízu: „RABAKA“ reklamné panely a šéfredaktora časopisu „Cestovateľ“ hodnotné ceny resp. pozornosti.


Organizátor a koordinátor kvízu:    Ing. M. Kováč