+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skPo zabezpečení príslušného propagačného materiálu z  rektorátu UPJŠ, vypracovaní a zverejnení OZ na nástenkách jednotlivých poschodiach sme podľa celoročného plánu práce na rok 2012/2013 dňa 03.10.2012 v študovni na 6.poschodí privítali doc.Ing. Ivana Krona, Csc. z  lekárskej fakulty.

Cieľom tohto podujatia bolo oboznámiť žiakov okrem možností štúdia na UPJŠ aj o prijímacích konaniach na jednotlivých fakultách v akademickom roku 2013/2014.

Vyššie spomínané informácie boli vo všeobecnosti sprostredkované doc. Kronom, kde vodítkom bol študijný program, ktorý podľa záujmu prítomných 8  žiakov rozvádzal u jednotlivých fakúlt do želateľných podrobností. V  súčasnosti majú  možnosť si vybrať štúdium na piatich fakultách, a to : lekárskej, prírodovedeckej, právnickej , verejnej správy a filozofickej.

Zároveň môžem konštatovať, že prednáška spojená s besedou a doporučenými propagačnými materiálmi so základnými informáciami o prijímacom konaní, študijných programoch, profile a uplatnení absolventov  maximálne splnila svoj cieľ a stala sa spoľahlivým ukazovateľom správnej voľby ďalšieho štúdia na UPJŠ v Košiciach u prítomných  žiakov.