+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skPrednáška o možnosti štúdia na TUKE v akademickom roku 2011/2012

 

Po zabezpečení príslušného propagačného materiálu a jeho zverejnení na nástenkách, resp. jednotlivých poschodiach ŠI sme podľa celoročného plánu na rok 2010/2011 dňa 24.11. 2011 v študovni na 6. poschodí privítali prodekana TU v Košiciach doc. Ing. Štefana Nižníka, Csc.

Cieľom tohto podujatia bolo oboznámiť žiakov okrem možnosti štúdia na TU aj o prijímacích konaniach na jednotlivých fakultách v akademickom roku 2011/2012.

Vyššie spomínané informácie boli sprostredkované prezentáciou z diskety cez počítačový projektor a vďaka fundovanému komentáru docenta sa tak žiaci mali možnosť dozvedieť obšírnejšie o jednotlivých fakultách TU.

Každý z účastníkov besedy podľa potreby resp. záujmu si mohol zobrať z pripraveného propagačného materiálu jednotlivých fakúlt získaného v informačnom centre na rektoráte TU.

Záverom môžem konštatovať, že prednáška spojená s besedou splnila svoj cieľ a stala sa spoľahlivým ukazovateľom správnej voľby prípadného ďalšieho štúdia na TU v Košiciach u prítomných 10 žiakov.