+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skKonferencia “Ochrana zdravia a zdravý životný štýl”,

sa uskutočnila   6. – 8.mája  2010 v hoteli  Sivec – priehrada Ružín pri Košiciach.

Cieľom akcie bola výchova  študentov k zodpovednosti za vlastné  zdravie a posilňovanie  zdravého spôsobu života.

Program absolvovalo 20 študentov  za Školský internát v Košichach a 20 študentov  za partnerský internát v Miškolci.

1. deň sa študenti stretli v Školskom internáte na Medickej ulici č.2 v Košiciach, kde bolo slávnostne otvorená  PC miestnosť, ktorá bola vybavená novými počítačmi z finančných prostriedkov projektu.

Ďalej pokračovali študenti na miesto konania konferencie – na Ružínsku priehradu. Po ubytovaní,  zoznámení a   predstavení programu konferencie bola realizovaná 1.časť  odborného  programu zameraná na duševné zdravie. Prostredníctvom power – pointových prezentácií,  ktoré predniesli študenti  z Košíc,  sa účastníci oboznámili so základnými zásadami zdravého životného štýlu,  definovania duševného zdravia,  zodpovednosti za jeho udržiavanie. V zážitkových aktivitách potom mapovali vlastné zdroje a spôsoby starostlivosti o duševné zdravie, zamerali sa na sebapoznávanie a  získavanie efektívnych spôsobov ochrany zdravia.

Ďalšia časť programu bola venovaná zdravej výžive. Aj tu si účastníci na úvod vypočuli prednášku o zdravej výžive a starostlivosti o zdravé stravovanie. Potom nasledovala ochutnávka jedál zdravej výživy s výkladom, aké sú účinky stravy  na náš organizmus.

Večerná časť programu bola venovaná kultúrno – spoločenským aktivitám. Študenti si vymieňali informácie o živote mládeže na oboch stranách regiónu, diskutovali o životnom štýle mladých v oboch krajinách, upevňovali partnerstvo.

2. deň pokračoval odborný program   na tému – prevencia rizikového správania mládeže  s    dôrazom na prevenciu fajčenia.  Odborným lektorom tejto časti konferencie bola Dr.Semanová z Úradu regionálneho zdravotníctva v Košiciach, ktorá  poskytla študentom kompletné informácie o škodlivosti fajčenia na ľudský organizmus. Potom študenti absolvovali testovanie psychického stavu a  diagnostiku aktuálneho  fyzického stavu vo vzťahu k  fajčeniu s analýzou a prognózou.                                                                                                                                                       V popoludňajších hodinách bol program v réžii maďarského partnera.  Prostredníctvom modelových situácii, zážitkových aktivít a súťaží sa študenti učili zvládať a riešiť záťažové a rizikové  situácie, stres, učili sa pomáhať rovesníkom. Večerný program bol spoločensko relaxačný – welnes, posedenie pri ohníčku a  diskotéka   mali za cieľ nielen učiť študentov zdravo a efektívne tráviť voľný čas, ale tiež učiť ich tolerancii, vzájomnej úcte, posilňovať vytvorené partnerstvo.

3. deň po raňajkách  a vyhodnotení konferencie  na Ružíne  sa účastníci presunuli do Košíc, kde program pokračoval  aktivitami   v centre mesta. Študenti sa pod vedením vychovávateľov zapojili do programu Rodina v rámci  Dni mesta Košice, ktoré boli  venované RODINE.

Tri nádherné, aj keď vonku upršané dni,  priniesli mnoho nových poznatkov, zážitkov a zamyslení, inšpirácii ako žiť zdravšie a zodpovednejšie.