+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skHUSKUA

Základné informácie o projekte:
Projekt „ Spoločne sa učme Európu“ je spoločný projekt medzi našim školským internátom a Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégium v Miškolci, ktorý sme získali v rámci výzvy na prihraničnú spoluprácu. Je financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ.

Globálny cieľ projektu je:

zlepšiť a rozvíjať vzdelanostnú európsku spoluprácu prostredníctvom programov výmeny, poskytnúť príležitosť študentom stredných škôl vytvoriť vzájomé vzťahy v programovom území na organizované i neformálne stretávanie sa a vzájomné učenie.
Špecifické ciele projektu:

  • 1. Postredníctvom programov výmeny mládeže spoznávať regionálne podmienky a osobitostí života susednej krajiny, podmienok života mládeže, vytváranie cezhraničných partnerstiev.
  • 2. Zlepšiť informovanosť študentov o historickom a kultúnrom dedičstve oboch krajín, zvykoch, tradíciách, podporovať spoločné kultúrne, športové a rekreačné aktivity.
  • 3. Zvýšiť informovanosť študentov o možnostach štúdia na stredných a vysokých školách v oboch regiónoch, pracovných podmienkach, trhu práce, prispieť k zdokonaľovaniu jazykových a komunikačných zručností.


Aktivity k cieľu 1:
Postredníctvom programov výmeny mládeže spoznávať regionálne podmienky a osobitostí života susednej krajiny, podmienok života mládeže, vytváranie cezhraničných partnerstiev. V rámci naplnenia tohto cieľa sa uskutočnia tieto aktivity:
Spoločné výmenné tábory študentov ŠI Košice a Petofi Sándor Kozépiskolai Fiúkollégium v Miskolci zamerané na poznávanie kultúrneho a historického dedičstva, zvykov a tradícií, prírodných krás, spoločenského života oboch prihraničných regiónov, života a problematiky mládeže, rozvoj priateľských vzťahov.
Vytvorenie a činnosť INFOMOSTU medzi ŠI Košice a Petofi Sándor Kozépiskolai Fiúkollégium v Miskovci, ktorého cieľom je počas celej doby trvania projektu / aj po jeho skončení/ vzájomná internetová komunikácia medzi študentmi, výmena informácií o živote komunít, mesta, regiónu, o realizovaných aktivitách projektu, učenie sa o Európskej únii.
Súťaže v informatike medzi študentmi oboch partnerských zariadení, s cieľom rozvíjať schopnosti a zručnosti v programovaní, ovládaní informačných a komunikačných technológií, tvorbe www stránok, vytvorení prezentačných materiálov o partnerských organizáciách a regióne.

Aktivity k cieľu 2:
Zlepšiť informovanosť študentov o historickom a kultúnrom dedičstve oboch krajín, zvykoch, tradíciách, podporovať spoločné kultúrne, športové a rekreačné aktivity.
Športové súťaže zamerané na prehlbovanie priateľstva, vzájomných vzťahov, efektívne trávenie voľného času, rozvoj športu a telesnej zdatnosti. Študenti počas súťaží, do ktorých budú zapojené aj ďalšie školské internáty v Košiciach a v Miškolci nadviažu nové vzťahy a priateľstvá, spoznajú život miestnych komunít, budú rozvíjať európske hodnoty, toleranciu, zlepšovať komunikačné schopnosti.

  • Futbalový turnaj v Miškolci
  • Stolnotenisový turnaj v Košiciach Kultúrne výstavky Miškolc – Košice, ktorých cieľom je zvýšiť informovnosť študentov, zamestnancov a širšej verejnosti o živote partnerskej organizácie a regiónu.
  • Kultúrna výstavka v Petofi Sándor Kozépiskolai Fiúkollégium v Miskolci - pripravia študenti ŠI Košice – bude prezentovať ich život a spoločensko – kultúrny život Košického kraja
  • Kultúrna výstavka v ŠI Košice - pripravia študenti Petofi Sándor Kozépiskolai Fiúkollégium v Miskolci a bude prezentovať život v ich zariadení a regióne
  • Otvorenie oboch výstaviek v Košiciach aj v Miškolci bude za účasti zástupcov regionálnej a miestnej samosprávy a médií. Výstavky, ktoré budú približovať partnerstvo vytvorené medzi študentami i pracovníkmi oboch zariadení, históriu, kultúru a spoločenský život oboch susedných regiónov, budú prístupné študentom i ďalšej verejnosti nielen počas trvania projektu, ale aj po jeho ukončení a budú sa priebežne aktualizovať.


Aktivity k cieľu 3:
Zvýšiť informovanosť študentov o možnostach štúdia na stredných a vysokých školách v oboch regiónoch, pracovných podmienkach, trhu práce, prispieť k zdokonaľovaniu jazykových a komunikačných zručností.
Workshopy v Miškolci a v Košiciach:
Cieľom workshopov bude upevňovanie a posilńovanie partnerstva, informácie o možnostiach stredoškolského i vysokoškolského štúdia v susednom regióne, o potrebách a možnostiach trhu práce v oboch regiónoch, výmena skúseností z výchovno-vzdelávacej práce vychovávateľov,nadviazanie spolupráce so zamestnávateľmi a školami, výmena a tvorba spoločných pracovných a informačných materiálov.