+421 055 643 56 88
simedke@simedke.skAko žiadať informácie

V súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a vyhlášky Ministerstva financií č. 481/2000 o úhrade nákladov za sprístupnenie informácií môžete svoju žiadosť o informácie podať :

 

Poštou :

Školský internát

Medická 2

040 11 Košice

 

Osobne :

Gabriela Bartošová, kancelária č. 30, prízemie

Pondelok, Streda, Štvrtok, Piatok : 7,30 – 15,30 hod.

Utorok : 11,00  - 19,00 hod.

Školský internát, Medická 2, Košice

 

Telefonicky :

055/6435 688 kl.23

 

Faxom :

055/7898928

 

Prístup k informáciám prostredníctvom internetu je na stránke

http : / www.simedke.sk

 

Elektronickou poštou :

bartosova@simedke.sk

 

Sadzobník za poskytovanie informácií :

Tlač alebo fotokópia jednostrannej A4 – 0,07 €

Tlač alebo fotokópia obojstrannej   A4 – 0,10 €

Tlač alebo fotokópia jednostrannej A3 – 0,13 €

Tlač alebo fotokópia obojstrannej   A3 – 0,20 €

Kompaktný disk – 1 €

Obálka formátu C4 – 0,10 €

Obálka formátu C5,C6 – 0,07 €

Obálka na disketu 0,33 €

Poštové poplatky – podľa platného cenníka slovenskej pošty.

 

 

Žiadateľ uhradí náklady za sprístupnenie informácií podľa sadzobníka v hotovosti do pokladne školského internátu, alebo zaslaním vybavenej žiadosti na dobierku žiadateľovi doporučene.

 

Školský internát poskytuje informácie zadarmo do výšky nákladov 3,32 €.

Informácie zasielané e-mailom a telefonicky sú poskytované bezplatne.